Thông báo lãi suất Kỳ Tính Lãi 04 của mã trái phiếu VIC11504 (Trái phiếu không chuyển đổi, không được bảo đảm bằng tải sản)

26/06/2017 10:55
Tập đoàn Vingroup – Công ty CP xin thông báo lãi suất Kỳ Tính Lãi 04 (“kỳ tính lãi từ và bao gồm ngày 29/06/2017 đến và không bao gồm ngày 29/12/2017”) của mã trái phiếu VIC11504 như sau:
- Tên tổ chức phát hành: Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”)
- Trụ sở chính: Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu Đô thị Sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội
- Điện thoại: (84-4) 3974 9999
- Fax: (84-4) 3974 8888
- Tên chứng khoán: Trái phiếu VIC11201802
- Mã chứng khoán: VIC11504
- Mệnh giá: 100.000 đồng
- Sàn giao dịch: HOSE
- Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp
- Mức lãi suất áp dụng: 11,675%/năm
- Thời gian áp dụng: từ và bao gồm ngày 29/06/2017 cho đến và không bao gồm ngày 29/12/2017.
- Ngày thanh toán lãi cho Kỳ Tính Lãi 04: là ngày 29/12/2017.
Trân trọng thông báo./.