THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

15/11/2017 12:03

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tập đoàn Vingroup - Công ty CP

Mã chứng khoán: VIC

Mã ISIN: VN000000VIC9

Mệnh giá: 10,000 đồng

Sàn giao dịch:HOSE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/11/2017

- Lý do và mục đích: Lấy  ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Tỷ lệ thực hiện:1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện:Dự kiến từ  ngày 02/12/2017 đến ngày 02/01/2018
- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Tập đoàn Vingroup
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng thông báo!

Tổng Giám đốc

(Đã ký)

Dương Thị Mai Hoa