Thông báo V/v chốt danh sách người sở hữu trái phiếu VIC072019 để thực hiện đăng ký chứng khoán tại VSD và niêm yết

05/09/2017 05:34
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.